ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КУРС
"Get the Job
"


1.1. "Get the Job" е онлайн курс, който включва предоставянето на 9 (девет) броя задания, които ще бъдат изпратени на електронна поща, посочена от регистрирания участник. Курсът се състои от предоставяне от страна на обучаващия и разработване от страна на участника на 9 (девет) броя писмени задания.

1.2. Заданията ще бъдат разпределени в 3 (три) поредни седмици, както следва:

- Първа седмица - 3 (три) броя задания;
- Втора седмица - 3 (три) броя задания;
- Трета седмица - 3 (три) броя задания.

Обучаващият има право да променя броя на заданията за всеки от трите модула по време на курса.

1.3. Обучаващият изпраща материали и информация за заданията на електронна поща посочена от участника. В случай, че участника не предостави актуална електронна поща, на която да получава заданията, същите ще бъдат изпращани на и-мейла посочен във формата за записване за курса.

1.4. Със заплащането на таксата за участие, участника декларира, че е запознат с общите условия на курса и заявява редовното си участие в "Get the Job", включващо предаването на разработените от него задания в срок.

1.5. В случай, че участника не предаде в срока по зададения график за всеки един от модулите общо 3 (три) задания, по-нататъшното му участие в онлайн курса се прекратява. Обучаващият посочва срока за разработване на всяко задание с изпращането му на участника. С прекратяването на участието съгласно изречение първо на т. 1.5, обучаващият прекратява изпращането на нови задания и материали на участника.

1.6. В случай, че участието на участника в онлайн курса бъде прекратено по причината посочена в т. 1.5, обучаващия не дължи връщане на внесената такса за участие.

1.7. Сроковете за предаване на всяко задание включени във всеки един от трите модула, се определят от обучавяащия по време на всяка седмица от курса.

1.8. Курсът се провежда онлайн, като цялата кореспонденция между участника и обучаващия във връзка с разработването на заданията се предава по електронна поща.

1.9. Участникът и обучаващият се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали.

2.0. Участникът се задължава да не разпространява по какъвто и да е начин публично или на трети лица и фирми материалите и заданията, предоставени му във връзка с провеждането на курса.

2.1. Всички материали, свързани с провеждане на онлайн курса, предоставени от обучаващия на участника, са обект на авторското право, което принадлежи на обучаващият.

2.2. За участието си в онлайн курса участникът заплаща на обучаващия такса в размер на 95 (деветдесет и пет) лева.

2.3. Таксата за участие се заплаща преди обявената начална дата на курса, посочена във формата за записване.

2.4. Заплащането се извършва в български лева по банков път, по посочена от обучаващия банкова сметка.

2.5. Участникът стартира участието си в курса след заплащане на таксата.

2.6. Участникът се задължава да изпраща изготвените задания в формат Microsoft Word по и-мейл getthejobcourse@gmail.com, в предварително оказан срок от страна на обучаващия.

2.7. Обучаващият се задължава да проверява и коригира предоставените в срок от участника разработени задания в 7-дневен срок от получаването им на електронната поща.

2.8. Обучаващият се задължава да предостави коригираните задания на участника.

2.9. Участието в курса се прекратява при следните условия:

- в случай, че участникът не заплати таксата за участие съобразно т. 2.3., 2.4. и 2.5.

- едностранно, от обучаващия - в случай, че участникът не предаде в срок 3 (три) задания, същият прекратява по-нататъшното си участие в курса.